Spoločnosť mediátorov
Slovenska

Mediácia

Mediácia je alternatívy spôsob riešenia sporov v civilnom práve za pomoci tretej, nestrannej a neutrálnej osoby - mediátora, ktorý sporiacim sa stranám pomáha vyriešiť ich vzájomný spor a dospieť k obojstranne výhodnej dohode .

Mediácia prináša so sebou viacero výhod, okrem skvalitňovania medziľudských vzťahov je jej prednosťou dobrovoľnosť a rovnoprávnosť účastníkov na mediácii, ale dôležitý je najmä fakt, že táto alternatívna metóda riešenia sporov je flexibilnejšia, menej formálna a hlavne finančne a časovo menej nákladná, ako riešenie sporov na súdoch. Ťažisko rozhodovacej moci sa presúva na samotných účastníkov sporu, čím sa účastníci stávajú priamo zodpovední za výsledok, ku ktorému sa mediáciou dospeje. Prináša veľké pozitívum v tom, že odbremeňuje súdy od množstva sporov a v budúcnosti tak bude justícia viditeľne menej zaťažená, čo bude mať za následok rýchlejšie ukončenie dlhoročných neriešených sporov.

Riešenie sporov mediáciou podrobne upravuje zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii.

Povinné vzdelávanie mediátorov

Termíny

24.03.2023 (piatok)
26.05.2023 (piatok)
10.11.2023 (piatok)

viac
Semináre a školenia

prihláška

Manželské, párové a individuálne poradenstvo poskytne nový pohľad na riešenie problémov.

viac